Vuzove.com Курсови теми Психология ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

Курсови - Психология

ДЕВИАНТНО /отклоняващо се/ ПОВЕДЕНИЕ- поведение, нарушаващо действащите в дадена социална общност правни, морални, политически, религиозни и др. социални норми. Не включва дължащите се на биопсихични отклонения и патология на личността действия. Появява се в 50- те години на ХХ век в американската социология. Терминът “отклоняващо се поведение” визира по- скоро индивидуалното или социалногруповото нарушаване на установените норми, докато “социална патология” означава съвкупността на социално неприемливи направления от гледна точка на дадената обществена система. Съществуването и възпроизводството на отклоняващото се поведение е многостранно обусловен социален процес / от характера на обществените отношения, от противоречията в обществото, от нагласата на човек/. Включват се много широк диапазон от фактори.

Има няколко социологически теории за девиантно /отклоняващо се/ поведение:

теория за социалната регулация- за противопоставянето между индивидуалните желания и принудата от удовлетворяване на човешките потребности /принадлежността към дадена социална група/;

теория за социалното противоречие;

теория за културата- конфликт между нормите на групата и нормите в обществото.

Последна промяна (Понеделник, 14 Юни 2010 20:56)

 
Абонамент
Абонати


Receive HTML?